มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับใบปริญญาเหมือนหลักสูตรปกติ และสามารถนำไปใช้ยื่นได้เทียบเท่าหลักสูตรปกติ

1.เลือกประเภทการศึกษาที่ต้องการศึกษา

ประเภทการศึกษา / รายละเอียด เลือก
ปริญญาตรี ( Bachelor Degree )
ประกาศนียบัตร ( Certificate )
หลักสูตรระยะสั้น ( Shortcourse )

2.เลือกหลักสูตรที่ต้องการศึกษา

หลักสูตร / รายละเอียด เลือก
กรุณาเลือกประเภทการศึกษาที่ต้องการ

3.ระบุอีเมล์ Address เพื่อรับรายละเอียดการสมัคร

ระบุอีเมล์เพื่อรับรายละเอียดการสมัครเรียน เพื่อรับรายละเอียดหลักสูตรและเอกสารแจ้งชำระเงิน

** หมายเหตุ **
ในกรณีที่ไม่มีหลักสูตรที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ https://cyberuonline.rsu.ac.th ให้เลือก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หลักสูตรเพื่อทำการตรวจสอบ